ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, a Harvey's Consultancy Services Hungary Zrt. adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

A Harvey's Consultancy Services Hungary Zrt. az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

- a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

- a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

- az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

- Cégünk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

- a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

- megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Cégünk az Ön személyes adatait

- az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján, és csakis a szükséges mértékben, és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

- egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul, és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. - illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Cégünk, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

Kik vagyunk?

Cégnév: Harvey's Consultancy Services Hungary Zrt.

A Cégünk székhelye és postacímünk: 1037 Budapest, Montevideó utca 16/a.

A Cégünk honlapja: https://harveys.hu/

Kapcsolattartás: office@harveys.hu

Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Az általunk kezelt adatok:

Kapcsolatfelvétel honlapon: vezetéknév, keresztnév, email, telefonszám üzenet, adatkezelés elfogadása

Oldal törléséig

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérünk adatokat, ha érdeklődni szeretnénk az oldalon.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az office@harveys.hu e-mail, illetve postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 20 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

Milyen sütiket alkalmazunk?

A harveys.hu honlap nem használ sütiket.

Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatait Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

- tájékoztatást kérhet,

- kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését, 

- tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

- bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

- a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

- Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

- Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

- Telefon: +36 (1) 391-1400 - Fax: +36 (1) 391-1410

- E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

- Honlap: https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

- adatairól,

- azok forrásáról,

- az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

- időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Cégünk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával, egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében keresse meg Cégünket.

Melyek azirányadó jogszabályok tevékenységünkre?

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

- a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket az Adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatja.

Kelt: Budapest 2024. június. 17.